คุณอยู่ที่นี่

โครงการ

โครงการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สามารถกดที่หัวตาราง "ปี" เพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ
ปีเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
2555 โครงการประกวด MV Animation ปีที่ ๓ ในแนวคิด “อาเซียนร่วมใจ มุ่งพัฒนาตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นางสาวอังสุมา สุขเลา อ.ชวาลิน เนียมสอน
2555 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมธุรกิจครีมสกัดจากมะเฟือง โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมถ์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสาววรรณสิริ ทรงเดชะ อ.ลัดดา สวนมะลิ
2555 โครงการสร้างสื่อเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ ชุมชนบางพึ่ง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายอมรเชษฐ์ จรุงพรสวัสดิ์ อ.ลัดดา สวนมะลิ
2555 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ ตราบานาน่า.pdf - อ.อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
2555 โครงการสารสนเทศองค์กร พ.ศ. 2555 ปีที่ 2.pdf - อ.ลักษณสุภา บัวบางพลู
2555 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มวรรณาขนุนทอด ชุมชนดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี นางสาวเรณู ขันสาคร อ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
2555 โครงการสร้างสื่อเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์กรอบรูปเบญจรงค์ ชุมชนบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางสาวอมรรัตน์ วงศ์บุญมี อ.สุภารัตน์ คุ้มบำรุง
2555 โึครงการสร้างสื่อเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชาเลิกบุหรี่ ตราชาับัวหิมะ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสาวเพชรลัดดา แก้วเกตุ อ.กนิษฐา ศรีเอนก
2555 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ท๊อฟฟี่โบราณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองฝรั่ง ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี นายตะวัน ชาญปรีชา อ.ชวาลิน เนียมสอน
2555 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมธุรกิจเครื่องดื่นสมุนไพร "น้ำหนึ่ง" กลุ่มสตรีแม่บ้านหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวยุพาพิน บุญยิ่งยงค์ อ.ชวาลิน เนียมสอน
2555 โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หมวกและเครื่องหนังภูอิง กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายก้องเกียรติ จริยพันธุ์ อ.ชวาลิน เนียมสอน
2555 โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ร้านขายของฝาก กลุ่มสตรีอาสา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายวรวิช หมั่นความสุข อ.กนิษฐา ศรีเอนก
2555 โครงการเธอกับฉันเรียนรู้ร่วมกัน KM BIZCOM - อ.ลัดดา สวนมะลิ
2554 โครงการนำแผนบริหารการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(ระยะที่2) - อ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
2554 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - อ.ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

หน้า