คุณอยู่ที่นี่

โครงการสารสนเทศองค์กร พ.ศ.2555 (ปีที่ 2)

ดำเนินงานตามบันทึกขออนุมัติโครงการ ที่ 1772/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 และตามคำสั่งมหาวิทยาลัย 2250/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์สำนักงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาได้รู้จักแสวงหาแนวทางวิธีการในการศึกษาสารสนเทศในองค์กรด้วยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากสถานการณ์จริงด้วยตนเอง ให้นักศึกษารู้จักคิด และวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่น และให้นักศึกษาได้รู้จักสร้างความสัมพันธ์สมานสามัคคีกัน รวมถึงการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา โดยการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง